Het programma

Het Maas-Rijn-gebied heeft veel sterke punten. Het is een fijne en mooie omgeving om te wonen en werken. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het programma Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan grensoverschrijdende uitdagingen in de regio. Heeft u een oplossing voor een grensoverschrijdend probleem en wilt u om uw idee te realiseren samenwerken met partners over de grens? Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, lees dan zeker verder.

Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) gaat vijf maatschappelijke uitdagingen aan

Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) is een samenwerkingsprogramma tussen dertien programmapartners uit België, Duitsland en Nederland. Voor de komende jaren hebben de programmapartners samen vijf grote maatschappelijke uitdagingen bepaald die vragen om een grensoverschrijdende aanpak:

 • Industriële transitie;
 • Groene transformatie;
 • Gezondere inwoners;
 • Toerisme in een kwalitatief hoogwaardige regio;
 • Wonen en werken zonder grenzen. 

Doet u mee?

Wij zijn ervan overtuigd dat in onze regio veel kennis, expertise en innovatiekracht aanwezig is om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Via ons programma stimuleren we dit door te investeren in grensoverschrijdende samenwerking. Bent u als ondernemer, onderzoeker, bedrijf of instelling bezig met oplossingen voor een van deze uitdagingen, dan komen we graag met u in contact.

Toptechnologie

Geavanceerde digitale technologieën bieden enorm veel groeipotentieel voor bedrijven in deze regio. We weten ook dat de ontwikkeling en implementatie ervan vragen om een lange adem. Daarom investeert ons programma in grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van digitale en sleuteltechnologieën en de integratie van fysieke en digitale systemen. Misschien wel in uw project?

Groenere economie

De industriële transitie biedt ook mooie kansen voor een groenere economie door productieprocessen, producten en diensten op een groenere manier vorm te geven. Projecten die bijdragen aan het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie en het verminderen van het aandeel broeikasgassen in de regio, komen ook in aanmerking voor Interreg-steun.

Flexibele arbeidsmarkt

Door de industriële transitie wordt de arbeidsmarkt dynamischer en ontstaan andere vormen van werk. Om ervoor te zorgen dat kwalificaties van werknemers aansluiten op de behoeften van werkgevers, is het nodig om daarin te investeren. Bovendien valt in deze regio nog veel winst te behalen als het gaat om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Heeft u een idee dat bijdraagt aan meer flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen in de toekomst? Laat het ons weten.

Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten die in aanmerking komen:

 • Sleuteltechnologieën zoals geavanceerde productiemethoden, industriële data, automatisering/robotica, 3D-printen, het internet der dingen, blockchain-technologieën, kunstmatige intelligentie, batterijtechnologie, groene waterstof, fotonica, biotech, nanotech en nano-elektronica, kwantumtechnologie, iNew-materialen, innovatieve chemische en procestechnologie.
 • Groene oplossingen voor de industrie, zoals accutechnologie, geïntegreerde zonne-energie, groene waterstof, koolstofarme synthetische brandstoffen, slimme netwerken, overstap naar elektriciteit door industrie en warmte- en opslagoplossingen.
 • Nieuwe vormen van onderwijs om technisch personeel te trainen of op te leiden.
 • Modernisering van lesprogramma’s zodat ze beter aansluiten op de behoeften van de industrie.
 • Samenwerkingen tussen kennis- en opleidingsinstituten en de industrie die een levenlang leven bevorderen.

Duurzame en schone energie

Er is brede steun voor het gebruik van hernieuwbare en schone energie, die elektriciteit of warmte oplevert zonder dat er CO2 wordt uitgestoten. Om de regio te vergroenen steunt het programma ondernemers en gemeenschappen om te investeren in hernieuwbare energie en deze te produceren, verkopen en distribueren. Dat kan met financiering, expertise en advies en door ervoor zorgen dat kwesties op het gebied van wet- en regelgeving eenvoudig af te handelen zijn. Bovendien liggen er in dit gebied unieke mogelijkheden voor energieopslag en slimme netwerken. Bent u een groene ondernemer of vormt u een gemeenschap die hernieuwbare energie gebruikt? Dan horen wij graag van u.

Grensoverschrijdende oplossingen

Klimaatverandering is per definitie grensoverschrijdend. De effecten van de klimaatverandering variëren van een toename van extreme weersomstandigheden en overstromingen tot temperatuurstijging, problemen op het gebied van volksgezondheid, gevolgen voor de natuur en bossen, en het effect van invasieve soorten die zich vestigen als gevolg van de temperatuurstijging. Hetzelfde geldt voor de circulaire economie. De vraag is hoe we onze economie kunnen omvormen tot een circulaire economie, waarbij we natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen hergebruiken en de productie van afval kunnen terugdringen tot dit nauwelijks of niet meer bestaat. Partners die grensoverschrijdend samenwerken aan deze uitdagingen, helpen wij graag verder.

Educatie en arbeidsmarkt

Daarnaast zijn opleiding, training en een levenlang leren van cruciaal belang in de transitie naar een groene maatschappij en economie. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak voor de arbeidsmarkt en educatie, waarbij bedrijven, werknemers, opleidings- en trainingsinstituten en overheidsinstanties hun krachten bundelen. Bouwt u mee aan een duurzame economie met toekomstbestendige banen en opleidingen?

Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten die in aanmerking komen:

 • Projecten die het aandeel van duurzame en schone energie vergroten.
 • Samenwerking voor structurele beschermingsmaatregelen tegen overstromingen.
 • Oplossingen waarbij water beter wordt opgevangen en opgeslagen.
 • Ideeën voor een effectievere gezamenlijke aanpak voor klimaatadaptatie.
 • Projecten en technologieën die de omvorming naar een circulaire economie bevorderen, bijvoorbeeld voor de benutting van ongebruikte of overgebleven middelen van andere productielijnen.
 • Projecten waarbij waarde wordt gemaximaliseerd en afval wordt verminderd door een beter ontwerp van materialen, producten, systemen en bedrijfsmodellen.
 • Opleidingen en trainingen die voorbereiden op nieuwe ‘groene’ banen.

Gezondheidsinnovatie

Het Maas-Rijn gebied heeft een sterke kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidszorg en life sciences, maar de valorisatie en verspreiding van deze kennis vormen nog steeds een probleem. Wij investeren daarom in nieuwe samenwerkingsverbanden om gezondheidsinnovaties te steunen. Dit maakt universele toegang tot hoogwaardige en betaalbare gezondheidsdiensten in het gebied mogelijk. Welke ideeën heeft u hierover?

Efficiënte gezondheidszorgsystemen

In een grensgebied levert de arbeidsmarkt specifieke uitdagingen op voor de zorgsector. Om de gezondheid van inwoners te verbeteren is een efficiënter gezondheidszorgsysteem nodig. Dat vraagt om grensoverschrijdende samenwerking en planning. Richt uw project zich hierop, dan komen we graag in contact.

Levenlang leren

En levenlang leren in de gezondheidszorg leidt uiteindelijk tot voordelen en welzijn voor iedereen in de samenleving. Zorgprofessionals moeten hun kennis continu bijhouden en daarbij ook nog veilige, effectieve patiëntenzorg blijven bieden. Heeft u concrete oplossingen voor onderwijs en een levenlang leren? Laat het ons weten.

Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten die in aanmerking komen:

 • Samenwerkingsverbanden om nieuwe technologieën, managementmodellen en verdere digitalisering in de gezondheidszorg te ondersteunen.
 • Oplossingen op het gebied van life sciences, gezondheid, therapeutische en diagnostische mogelijkheden en medische hulpmiddelen.
 • Samenwerking tussen scholen en universiteiten die bijdraagt aan verdere kennisontwikkeling van (toekomstige) zorgprofessionals.
 • Projecten die de efficiëntie en effectiviteit van de zorgstelsels in de regio verbeteren.

Duurzaam toerisme

Als tegenreactie op de globalisering van het toerisme is een groeiende beweging die de aandacht vestigt op het terugdringen van de effecten van toerisme op duurzaamheid en het milieu. Hierdoor neemt de belangstelling voor toeristische activiteiten in de eigen regio toe. Gelukkig heeft het programmagebied nog voldoende groeipotentieel. Speelt u met uw project in op dit potentieel? Wij horen het graag!

Grotere meerwaarde

Om een kwalitatief hoogstaand en onderscheidend aanbod te blijven bieden is investeren in innovatie en duurzaamheid van het aanbod nodig, zowel in de breedte als in de diepte. Uitdaging is om bezoekers en vakantiegangers die naar de regio komen, te verleiden om langer te blijven en meer te besteden tijdens hun verblijf. Creëert u met uw toeristisch project een meerwaarde voor de regio?

Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten die in aanmerking komen:

 • Projecten die bijdragen aan een diverser toeristisch aanbod of die gericht zijn op een langer toeristisch verblijf in de regio.
 • Nieuwe verdienmodellen die de concurrentiepositie en veerkracht van de toeristische sector versterken.
 • Projecten die recreatieve mogelijkheden vergroten, door samenwerking tussen deelgebieden of toeristische trekpleisters.

Werk en taal

Onder deze uitdaging valt ook het verbeteren van de werking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor sectoren die niet onder de voorgaande maatschappelijke uitdagingen vallen. Denk ook aan obstakels op het gebied van mobiliteit, openbaar vervoer en openbare veiligheid. Het belang van met elkaar kunnen communiceren in elkaars taal is hierbij onmisbaar. Draagt uw project hieraan bij?

Betere samenwerking

Nog steeds bestaan aan weerszijden van de grens veel verschillen tussen de juridische systemen, overheidsdiensten en private diensten, onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit maakt bestuurlijke en juridische samenwerking over de grens niet eenvoudig. De uitdaging is om een betere wederzijdse samenwerking te realiseren en om een goede mate van samenwerking te bereiken die verder gaat dan alleen de uitwisseling van informatie. Helpt u mee?

Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten die in aanmerking komen:

 • Projecten die de werking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt verbeteren.
 • Oplossingen voor het leren van elkaars talen, zodat inwoners beter met elkaar kunnen communiceren, zowel professioneel als in het dagelijks leven.
 • Initiatieven gericht op grensoverschrijdende juridische en bestuurlijke samenwerking.

NL-Limburg   

Ostbelgien

Tanne Rademakers 
t.rademakers@prvlimburg.nl

Céline Marchal 
celine.marchal@dgov.be

BE-Limburg

Frederik Loy
frederik.loy@limburg.be

Regio Aken

Fabian Thimm
thimm@regionaachen.de

Provincie Luik 

Rijnland-Palts

Axel Noël & Cristina Jors 
axel.noel@liege-interregmeuserhin.eu 

Claudia Krütten
claudia.kruetten@add.rlp.de 

cristina.jors@liege-interregmeuserhin.eu​

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Peter Dhondt
peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be
Mathieu Oor
moor@brabant.nl